Política de privacitat

Tot el material, marques registrades o altres propietats intel·lectuals d’aquest web són propietat de Poma de Girona o de les seves companyies afiliades, i estan protegides pels drets d’autor.
N’està permesa la reproducció per a ús personal.
En queda prohibida qualsevol modificació, còpia, lloguer, préstec, transmissió i difusió no autoritzada. El material d’aquest web no es pot vendre ni distribuir d’altra forma amb ànim de lucre.
Els enllaços existents al web de Poma de Girona poden portar-lo fora de la xarxa de Poma de Girona. Queden exclosos de la nostra responsabilitat el contingut, l’exactitud i l’objectiu d’altres llocs web; Poma de Girona subministra els enllaços de bona fe i no se’ns pot responsabilitzar de canvis eventuals als webs amb els quals establim un enllaç.

Ni Poma de Girona, ni cap de les seves societats vinculades, ni cap altra part implicada en la creació, la producció o el subministrament d’aquest web són responsables dels danys, costos, pèrdues o responsabilitats directes, imprevistos −indirectes o punitius− que es puguin produir per l’accés o l’ús d’aquest web.

Tot el contingut d’aquest web és facilitat tal qual és. Ni Poma de Girona ni cap de les seves societats vinculades no garanteixen l’exactitud del material que conté aquest web ni l’adequació a qualsevol ús especial. A més, Poma de Girona no es fa responsable dels danys o els virus que puguin infectar el seu ordinador o qualsevol altra propietat seva a causa de l’ús o de l’accés a la penjada de qualsevol material del web. És possible que algunes jurisdiccions no permetin certes limitacions de garanties i danys, per la qual cosa algunes de les exclusions esmentades anteriorment poden no ser d’aplicació en la seva totalitat per a vostès.

Qualsevol dada personal enviada al web de Poma de Girona està coberta per la nostra política de privacitat i protecció de dades personals. No obstant això, entenem que tota la informació transmesa a Poma de Girona a través d’Internet (incloent qualsevol observació, suggeriment, idea, gràfics, etc.) passa a ser −i en el futur ho continuarà essent− propietat exclusiva nostra, amb drets il·limitats d’ús, sense tenir dret per això a cap compensació a favor seu o a favor de cap altra persona. En cap cas no ens considerem obligats a tractar aquesta informació com a confidencial.

Les cookies que Poma de Girona fa servir s’associen únicament a un usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i els cognoms de l’usuari. Les cookies de Poma de Girona no poden llegir dades del seu disc dur, així com tampoc poden llegir arxius creats per altres proveïdors. Per fer servir el web no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per Poma de Girona. En el cas que l’usuari vulgui impedir la generació de cookies, podrà seleccionar l’opció corresponent en el seu programa navegador.

© Poma de Girona – Tots els drets reservats.